MENU

Neeletsano ya ditirelo mo Tshwane mo pontsheng

sign sign
Neeletsano ya ditirelo mo Tshwane mo pontsheng
Neeletsano ya ditirelo mo Tshwane mo pontsheng
197 SIGNATURES
500 signatures required

A o bone ditumalano tsa neelo ditirelo (SDA's) tsa Masepala wa Tshwane le ditumalano tsa ditirelo tsa Masepala tsa kopanelo (MSPA'S)  tse ba di dirang le borrakgwebo ba ba ba thapang? Ga o itse gore ke eng seo?  Go bonala e kete  bakhanselara ba ba tla seemo se nnele jalo ruri.
Molao o tsamaisang Masepala (Municipal Systems Act) wa re SDA's le MSPAs di tshwanetse go phasaladiwa [1] , gore batho botlhe jaaka nna le wena ba ka  bona ba latedisa gore mang, eng, leng le gore borrakgwebo ba ba thapilweng ba duetswe bokae. Mme boMasepala go ralala Mzanzi ga ba tsjegetse molao, e bile ga ba phasalatse di SDA le di MSPA gore botlhe ba di fitlhelele. Mme re ka fetola se. Ka di Khansele di tlhomamisitswe a re netefatse gore baeteledipele ba itse gore ntlha e, e botlhokwa, e bile ga re kitla re emisa go fitlhelela re bona phasalatso mo neelong ya ditirelo go re kgontsha go lwantsha botsukunape.

Fa rona baagi ma Tshwane re ema mmogo, re lobota la maatla le le kgonang go netefatsa gore ba re ba tlhopileng ba ikarabela. 

Go Mmatoropo Solly Msimanga le Motsamaisi,

Rona, baagi ba Masepala wa Tshwane, re a go gwetlha le kantoro ya gago,  ho itlama go netefatsa gore ditumalano tsotlhe tsa di SDAs le di MSPAs le borrakgwebo  ba ba thapilweng go dira tiro mo baaging, di a phasaladiwa go fitlhelelwa ke botlhe.
Se e tla nna kgato e kgolo go natlafatsa  boikarabelo le go netefatsa phasalatso mo go boMasepala ba rona. Fa go nna le kgaogo ya neeletsano gareng ga boMasepala le baagi, ditshupetso di a runya tiro e puso e e diretseng batho e siriwe ke se. Go a patelesega ka jalo go dirisana mmogo le baagi mo tsamaisong ya boMasepala.

[1] http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/38946_gen578.pdf

Will you sign?


Re ka tokafatsa neeletsano ya ditirelo ra lwantsha botsukunape ha Masepala wa selegae wa Tshwane o ka netehatsa gore ditumalano tsa neeletso ya ditirelo (SDAs) di a phasaladiwa go fitlhelelwa ke botlhe. Ba dipolitiki, ba tsamaiso le borrakgwebo ba tshaba phasalatso, mme fa ba sa dire molato ope, ba fitlha eng. Saena lenaneo la ditopo le le gwetlhang Mmatoropo Cllr Solly Msimanga le Motsamaisi go diragatsa.