MENU

The team

The team

amandla.mobi ke setlhotswana sa badiredi, basupetsi le barulaganyi bao karolo ya bone e seng go eta pele , mme e le go direla maloko go aga Mzanzi wa tekatekano. Mo amandla.mobi re dumela gore bontsi jwa setlhopa bo tshwanetse go emela thito ya maloko e leng bomme ba mmala wa sebilo. Ka moo amandla.mobi e tsholetsa letlole la 'internship' ya bomme ba.

Koketso Moeti ke motlhami le motsamaisi mogolo wa amandla.mobi. E bile ke morulaganyi wa bosechaba wa 'Local Government Action' gape o dira jaaka motlatsa modulasetilo wa 'SOS Coalition'. O na le lemorago la botsaakarolo mo go tsa baagi e bile o dirile di ngwaga mo marakanelong le puso, neeletsano le bodiredi jwa baagi. Koketso o bua gantsi mo dikokoanong e bile o kwala ka tse di tlhokofatsang kgotsa tsa kgatelelo ya baagi.

Thuli Ngubane ke modiredi yo o nang le kitso ya dingwaga ya go lwela ditshwanelo tsa bomme ba mmala wa sebilo. Ke ene a re kwalelang ka SeXhosa. Thuli o na le lemorago la tsamaiso ya matlole , ditlhopo le tirisano le ditirelo tsa baagi jaaka 'Siyaphambili Youth Pioneers' setheo se theilweng mo baaging mo Soweto le 'Education against Poverty' e e mo Katlehong ka bobedi di itepagantse le go ruta baagi ba bobotlana. Fa a se mo go tse Thuli ke mme, mogolole, tsala, sebui sa ditshwanelo ko godimo le mo baaging.

Nqaba Mpofu ke mosupetsi ko KZN. O na le kitso e tseneletseng ya tsamaiso ya basha le tsa thulaganyo ya thuto ko Fort Hare University. Nqaba o re kwalela SeZulu mo amandla.mobi, pele a nna leloko la setlhopa o tshotse karolo e kgolo go dira gore tlhagiso ya 'no fee varsity' e ntshiwe phatlhalatsa. Nqaba ke motsaakarolommogo e bile ke rre.

Paul Mason ke morulaganyi wa ditiro. Mosweu wa ntlha le wa bofelo mo setheong.