MENU

A re tla ikhutsetsa ditlhaselo #SafeTaxisNow

Sign campaign Sign campaign
A re tla ikhutsetsa ditlhaselo #SafeTaxisNow
A re tla ikhutsetsa ditlhaselo #SafeTaxisNow
1,988 MOGOPOLOS
2,500 mogopolos required

Puso le mekgatlho ya ditaxi ba patelesega go ikamanya le Safe Taxis Charter ya bosetshaba, le go dira le rona go tsenya tirisong melao le ditsamaiso tse di tlisang tshireletsego ya bomme mo ditaxing gone jaanong . 2017 ke ngwaga o bomme ba Mzanzi ba kopanang mmogo go tlisa tshireletsego mo ditaxing . Tsaya karolo.

Soul City le mekgatlho ya bomme ba tshwaragane mmogo mo Safe Taxis Charter . Ka go tsenya leina la gago mo tirelong e, re ka nna ngata e le nngwe e thata ra gatelela puso le mekgatlho ya ditaxi go tsaya dikgato tse di maleba. O ka neela megopolo go Safe Taxi Charter morago ga go saena.

Go latela phitlhelelo ya ntlha ya Safe Taxis Now Charter go ya ka megopolo e rometsweng:

- Boemela taxi bo tla bonisiwa sentle
- Ga go tsene dithunya mo ditaxing
- Bakgweetsi ba ditaxi ba tla bonagatsa maina a bone sentle
- Bakgweetsi ba ditaxi ba tla tlholwa ke ba sepodisi gore ga ba molato wa petelelo le phoraphoro.
- Ditaxi di tla tshwaiwa go ya ka mokgatlho wa tsona
- Boemela taxi bo bo isiweng ka petelelo, phoraphoro le tlhaselo bo tlale ka basepodisa.
- Porofense nngwe le nngwe e tla nna le lefelo la tirelo ya tshoganyetso ya la bapalami ba ditaxi .
- Ditaxi di tla phasalatsa dinomoro tsa lefelo la tirelo ya tshoganyetso sentle
- Saenela tkrelo ya go gatelela patlo ya Safe Taxis Now
- Re utlwaletswe ke go boifa go sotlakakiwa, go phamolwa, go ketikiwa, go betelelwa le go bolawa.

Bolelela puso le mekgatlho ya ditaxi gore ba ineele go diragatsa Safe Taxi Charter gone jaanong.


Bolelela puso le mekgatlho ya ditaxi gore ba ineele go diragatsa Safe Taxi Charter gone jaanong.