MENU

Share promised pads camapign isiXhosa

Share promised pads camapign isiXhosa

YAZISA ABANYE


Abahlobo bakho bangathanda ukwazi ngoku, kutheni ungabazisi nabo ku Facebook, Whatsapp or email?


*Iqhosha lika-Whatsapp lisebenza kuphela xa usebenzisa iSelfowni.


Thatha le-link xa ufuna uthumela kulowo umaziyo.

Yazisa abahlobo bakho!


Abahlobo bakho bangathanda ukwazi ngoku. kutheni ungabazisi nabo ku-Facebook, Whatsapp okanye nge-emeyli?

Thatha le-link xa ufuna ukuthumela kulowo umaziyo.

Enkosi ngokuxhasa lo mkhankaso omemelela ukuzalisekiswa kwesithembiso sokunikela ngee-Pads.

Xa sibambisene singomama baseMzantsi-Afika, singaqinisekisa ukuba abo basikhokeleyo bayasizalisekisa isithembiso sabo sokunikela ngee-Pads

Yazisa abahlobo bakho ngalo mkhankaso ngoku ku-Facebook, Whatsapp nange Email.

FB share