MENU

Aba letsholokgwetlho Mahikeng Service Delivery

BOLELA DITSALA TSA GAGO!


Goreng o sa ba itsisise ka lenaneo le mo Facebook, Whatsapp kgotsa email?
*Konopo ya Whatsapp e tla dira fela ha o dirisa mogala wa lotheka.


Kopisa kgolaganyo e go e romelela tsala.

BOLELA DITSALA TSA GAGO!


Ditsala tsa gago di ka ne di rata go tsenya maina atsona, goreng o saba e tlhagisetse mo Facebook, Whatsapp kgotsa email?Kopisa kgolaganyo e go e romelela tsala.

Re lebogela go tsaya karolo ga gago mo le naneong le.

Re tlhoka go tswelela go natlafatsa kgatelelo ya botlhe, a o ka thusa go tsosolotsa ba bangwe?

Tlhagisetsa ditsala tsa gago lenaneo le mo Facebook, Twitter, Whatsapp le Email.

FB share