MENU

Leave no one behind! Keep free TV free

sign sign
Leave no one behind! Keep free TV free
Leave no one behind! Keep free TV free
JUST STARTED
5,000 signatures required

* Tsiboso* Phenyo ya rona ya ntlha, Mokhuduthamaga Muthambi o phasaladitse fa puso e tla abela maAfrika Borwa a dikobo dikhutswane bale 5 million ka di “Set-Top-Boxes” tsa mahala.

** Tsiboso ** Batho bale 4354 ba tsentse matswe a bone ka go kwadisa mo mafaratlhatlheng a Mxit, amandla.mx

Re ile ra nna le phenyo go bona ba go sena ope o kgolwang ke bona kgaso ke tirelo kgaso ya Afrika Borwa le ba bangwe ba tirelo ya mahala. Mme lenaneo la rona ga le ise le fele, re boa re goeletsa tona ya tlhaeletsano Mme Faith Muthambi go bona gore ga go ope o salelang ko morago fa matlo ale 6 million ba neelwa di Set-Top-Boxes. Jaaka Afrika Borwa e fetolela gotswa ko “analogue TV” go yak o “digital”, rotlhe reya go tlhoka “set-top box” (e e tshwanag le decoder). Mathata a a re lebaneng ke gore puso e batla mongwe le mongwe a duele R700 ya “set-top box”. Bontsi jwa maAfrika borwa ba kase kgone go duela madi a kana, lefa tona a ka fokoletsa bale 5 million ba dikobo dikhutswane, go santse go setse matlo a kana ka 1 million ba ba ka kgaolwang mme ba se kgone go bona dikgang, tlhagiso ya selegae ka puo ya bone ga mmogo le dithuto tsa bana.

 

Latlhela la motlapitsong go dira gore botlhe ba kgone go bona kgaso. Fa re sa tseye karolo gone jaanong retla fitlhela tirelokgaso ele ya o itsholetseng fela. Phitlhelelo ya thuto le kalafi e setse e kgaogantswe. Bobega dikgang bo tshameka karolo e botlhokwa mo kgololesegong, reka se letlelele kgaso e nne ya ba ba itsholetseng fela, ba dikobo dikhutswane bone ba neelwa tirelo ya sechaba ba kgaolwa.

 

Rotlhe re ka dira mmogo bo bona ra puso e latela metlhala ya dinaga tse dingwe ka go fetolela ko “digital” ba boe ba neelane ka di “set-top-boxes”  tsa mahala. Go bona tshedimosetso etela ditsala tsa rona “Save Our SABC Coalition” o itse gole gontsi.

 

 

Dear Honourable Minister Muthambi,

 

Re lebogela theetso ya gago jaaka rene re aroganya le wena ditshwenyego tsa go kgaola bale bantsi mo tirelo kgasong ya Afrika Borwa jaaka Mzansi e fetola gotswa ko  “analogue” goya ko “digital TV”. Re boa re go iteela diatla fa o tsibositse gore baagi ba dikobo dikhutswane bale 5 million batla bona  “Set-Top-Boxes” thuso ya matlole.

Re boa re ikuela go wena gore go se nne le ope o salelang ko morago. Jaaka o itse, ba dikobo dikhutswane ba akaretsa matlo a letseno la R6500 ka kgwedi le fa o thuso ya gago ya matlole o e neela fela ba ba amogelang go fitlha go R3200 ka kgwedi. Se o se raya gore matlo a kana ka 1 million ba a go kgaola go bona TV. Re kopa fa oka otlolola seatla go fitlha go malapa a a amogelang R6500 ka kgwedi.

Side box content: Re ikuela go Tona Muthambi gore oseka wa tlogela ope ko ntle, mme o atolose thuso ya “Set-Top-Boxes”  go malapa a a amogelang R6500 ka kgwedi.

Will you sign?


Call on Minister Muthambi to leave one one behind and increase the Set-Top-Box subsidy to R6500 per month.