MENU

How we're funded

How we're funded

donate_to_amandla.mobi.png

amandla.mobi ke setheo sa batho se se bonang dithuso mo bathong. Go boloka ikemelo ya rona le maikarabelo mo malokong re dira ka natla go netefatsa koketso ya dikabelo ka maloko e seng baabedi ba bagolo. Maikaelelo a rona ke gore ka 2020 re be re abelwa bogolo segolo ke bontsi jwa baagi ba Mzanzi go ya ka kgonego. E ka nna kabelo ya mowa wa R5 kgotsa kabelo ya R1000 ka kgwedi. amandla.mobi e batla boikarabelo boeteledipele jwa corporate, kgaso, puso, le ditirelo tse di ikemetseng, ka jalo ga re amogele dithuso tsa ditirelo, mafapha, mekgatlho ya sepolotiki, le ditheo tse dingwe, go boloka kgololosego le ikemelo go re kgontsha go itepanya bathata.

Go tlaleletsa kabelo ya maloko a amandla.mobi go ithusa go tsweletsa amandla.mobi re batlisisitse ra ba ra kopa dithuso go ditheo tse diikamanyang le boikarabelo.

Dikabelo tse di amogetsweng ka 2018:

Dikabelo tse di amogetsweng ka 2017:

Foundation for Human Rights

Brot für die Welt

Potter Foundation

Making All Voices Count (HIVOS)

DG Murray Trust

Open Society Foundation 

Campaign for Tobacco Free Kids

Heinrich Boll Foundation

Oxfam South Africa

 

Dikabelo tse di amogetsweng ka 2016:

Brot für die Welt

Bertha Foundation

Potter Foundation

DG Murray Trust

Heinrich Boll Foundation

Open Society Foundation 

 

Dikabelo tse di amogetsweng ka 2015:

Bertha Foundation
Making All Voices Count
Campact

Dikabelo tse di amogetsweng ka 2014:

Indigo Trust
Bertha Foundation
Global Green Grants

Re buisanela dikabelo tse dingwe mme re tla tsweletsa kitsiso e fa re atlegile. amandla.mobi e amogela dikabelo tse dingwe tsa baikemedi ba ba sa itlhagiseng.

Last updated: 16 April 2018