MENU

Itsise ba Selegae go netefatsa polokego ya botho jwa baphaphathegi.

Itsise ba Selegae go netefatsa polokego ya botho jwa baphaphathegi.

email_Less_than_36_hours_left_Green_Paper_copy.png

Re setse ka malatsi a 1 go itsise ba Lefapha la Selegae go phimola ditsitsinyo kgatlhanong le Aforika tse di tlontlololang batsalwammogo le rona go kgabaganya kontinente le go e potapota. Dintwa, dikgaruuruu tsa sepolotiki le bosetlhogo di Maaforika borwa jaaka bontsi ba tshabile ka nako ya tlhaolele.

Lefapha la Merero ya Selegae, e ntshitse molaokakanngwa(green paper) ka bohudugedi jwa boditshaba,le batla go utlwa mo go nna le wena. Re nale tshono ya go dira melawana ya rona ya bohudugedi mo ngwageng tse sometlhano tse ditlang go sireletsa ba ba sa sireletsegang, go tsweletsa tlhabololo le tirisanommogo mo dinageng tsa tlhabololo moborwa jwa Aforika(SADC) le go tlisa seriti go botlhe.

Go nale ditshitshinyo tse dikgolo mo molao kakangwa, mme barutegi ba gotswa go babueledi ba ditshwanelo tsa botho, Consortium ya batshabi le bahudugedi ba Aforika Borwa(Cormsa)Scalabrini Centre le Legal Resource Centre ba ntshitse dingongora ka ga ditshitshinyo mo molaokakanngweng, tse bontsi di senang bopaki, di kase tlise seriti go botlhe le gore di ka nna tlhwatlhwa godimo.

Molaokakanngwa o boeletsa dipego tsa gore bontsi ba batho molao wa botshabelo sentle, ke ka moo diperesente dile somearobongwe tsa bakopi ba botshabelo diganiwa. Mme lefa go ntse jalo molao wa segompieno wa botshabi o nale bobodu jo bontsi, tlhotlhololo, tlhokafalo ya bokgoni mo bontsing jwa ditshwetso tse di potlakileng tse di tshwanetseng gore di seke tsa gobelela or tsa tsaya letlhakori mo kgetsing enngwe le enngwe. Se se tshegediwa ke bopaki jo bontsi. Re tshwanetse go lebelela Musina Refugee Reception Office e nang le peresente ele lehela ya kabelo ya dikopo tsa botshabelo, go bontsha ga ya siama

Go na le gore go baakangwa bothata jwa go thusa bakopi ba botshabelo, molaokakanngwa o tsitsinya go agiwa ga diporojeke tsa mafaratlhatlha jaaka Asylum Seeker Processing Centre mo melelwaneng ya rona. Molaokakanngwa ga o tlhalose gore ake disenthara tsa go tshwarwa ga batshabi jaaka Lindelani ee nang le histori ya kgatako ya ditshwanelo tsa botho
Godimo ga moo baSelegae ba re mafelo a akaretsang a a tshegetsang bodichabachaba a gakgamatsa a gakgamatsa ka mafelo a a bone a tshwana le kgolegelo mme se se ntse se kgadiwa ka se tlontlolola ditshwanelo tsa botho. Batshabi ko mafelong a a Australia ba itima dijo go ema kgatlhanong le seemo se mo mafelong ao

Le fa Green Paper e sa ntshe dintlha ka botlalo ka mafelo a a batshabi, ditirelo tsa bone di tla bo di fitlhegile mo kgonagalo ya tshotlhakako le kgatelelo e leng ko godimo. Mafelo a a tla neelana ka marobalo, dijo, boitekanelo lt thuto go batshabi ka tlhwatlhwa e e ko godimo mo pusong, e e isang ditirelo tsa botlhe ko tlase. Go botlhokwa go laela baSelegae go phimola mafelo a tsitsinngwang go itepatepanya le bothata jo bo mo dikantorong tsa kamogelo ya batshabi le maphata a mangwe a tirelo.

Green Paper e supa sentle fa khuduga e e tlisitswe ke bothibelelo le tlhaolele, molao wa Aliens Control o ne o gatelela Bantsho go dira mo meepong. Mme Green Paper e ikganetsa fa e bua ka go dirolola tshokamo ya tshabo ya maEuropa ha e bapisiwa le ya ma Aforika e e bowang gape e thala ditsitsinyo tse di kgatlhanong le Aforika.