MENU

Ka ga

amandla.mobi ke mokgatlo o ikemetseng wa setjhaba, o o agang Mzanzi e tsamaisiwang ke batho. Go dira se re leka go fetola mogala mongwe le mongwe wa letheka go nna sediriswa sa go aga kgololesego, re sa kgetholole gore o nna kae, o bua loleme lefe, kgotsa ona le mathata afe, fela fa o ka tsaya tshwetso le ba bangwe.

Maloko otlhe a amandla.mobi go ralala naga ba kopana mo dinakong tse di masisi go thusana go lebelela mabaka a dirang diphetogo. Tiro ya rona ke go go golaganya le ba bangwe, gore lentswe la gago le nne le matla ga mmogo le tshusumetso ya go pateletsa ba ba tsamaisang dikantoro go nna le maikarabelo. Oka nna karolo ya amandla.mobi ka go ikwadisa fa kgotsa gonna le rona mo ditshupetsong.

amandla.mobi ke mokgatlho o o sa direng morokotso mme o ikaegile ka maloko a a a etleetsang mananeo a farologaneng. Jaaka mokgatlho o o ikemetseng ga re amogele letseno gotswa go mekgatlho ya sepolotiki, puso kgotsa dikgwebo. Ba o batla go etleetsa amandla.mobi ka kgatso, ikwadise fa.

Dithuso tsa lodi

Setlhopa